Privacy verklaring

Privacyverklaring

Privacy verklaring Dynamo Retail Group B.V.

Versie 7 mei 2018

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking:  Dynamo Retail Group b.v. te Amersfoort (hierna: “DRG”). Bike Totaal is onderdeel van Dynamo Retail Group b.v.

Dynamo Retail Group b.v.
Spaceshuttle 22
3824 ML Amersfoort
verkoop@biketotaal.com
tel: 033-4545945 

Persoonsgegevens: rechtsgronden en doeleinden van de verwerking

DRG verzamelt persoonsgegevens op basis van deze rechtsgronden: op basis van een overeenkomst (aankoop) of uw toestemming. 
Uw persoonsgegeven kunnen voor diverse doeleinden gebruikt worden. Hieronder vindt u per rechtsgrond de gegevens die we verzamelen en het doel waarvoor ze gebruikt worden.

Webshop aankoop zonder registratie/account:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Adres

Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

Webshop aankoop met registratie/account:

 • Naam (voorletters, voornaam, achternaam)
 • E-mailadres
 • Adres
 • Telefoonnummer

Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
U kunt uw gegevens zelf aanpassen in uw online account indien u zich heeft geregistreerd.


Fietspaspoort 

Als u bij ons een fiets heeft gekocht ontvangt u een fietspaspoort, waarbij uw klantgegevens worden verzameld.

Wij verzamelen hiervoor deze persoonsgegevens:

 • Naam (voorletters, voornaam, achternaam)
 • Geslacht
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Fietspaspoortnummer
 • Framenummer
 • Sleutelnummer

Op het mailadres dat gekoppeld is aan uw Fietspaspoort ontvangt u van ons e-mails voor:

 • Uitnodigingen voor de servicebeurten
 • Een verzoek om een beoordeling van de uitgevoerde servicebeurt te geven (review), 
 • Nieuwsbrieven
 • Informatie over het specifieke product dat u bij ons heeft gekocht, evt. vanwege productaansprakelijkheid.
 • Nieuwsbrieven. Voor de nieuwsbrieven kunt u zich op elk moment uitschrijven via de link onderaan in de e-mail.

U kunt uw gegevens zelf aanpassen in uw online account.

Bekijk hier de voorwaarden van het fietspaspoort.


Aanmelding e-mail nieuwsbrief:

Via de website kunt u zich aanmelden voor de e-mail nieuwsbrief.
Wij verzamelen hiervoor deze persoonsgegevens:

 • e-mailadres
 • naam

U kunt u altijd via de link onderin de nieuwsbrief uitschrijven voor deze mailings.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.

Doorgifte aan derden

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van DRG, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien DRG failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van DRG geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

DRG zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat DRG uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

DRG zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat DRG uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. DRG zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de DRG en u.

Uw rechten

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan DRG. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot beperking of verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren:

Dynamo Retail Group
Spaceshuttle 22
3824 ML Amersfoort
verkoop@biketotaal.com
tel: 033-4545945

Indien u meent dat uw rechten worden geschonden, kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan DRG aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Toegang door derden

Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Vragen

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, per e-mail naar verkoop@biketotaal.com, per post naar Dynamo Retail Group, Spaceshuttle 22, 3824 ML Amersfoort.