Privacy verklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring Dynamo Retail Group B.V.

Versie 7 mei 2018

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van je persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Dynamo Retail Group b.v. te Amersfoort (hierna: “DRG”). Bike Totaal is onderdeel van Dynamo Retail Group B.V. 

Dynamo Retail Group b.v.
Spaceshuttle 22
3824 ML Amersfoort
verkoop@biketotaal.com
tel: 033-4545945 

Persoonsgegevens: rechtsgronden en doeleinden van de verwerking

DRG verzamelt persoonsgegevens op basis van deze rechtsgronden: op basis van een overeenkomst (aankoop) of jouw toestemming. Jouw persoonsgegevens kunnen voor diverse doeleinden gebruikt worden. Hieronder vind je per rechtsgrond de gegevens die we verzamelen en het doel waarvoor ze gebruikt worden.

Webshop aankoop zonder registratie/account:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Adres

Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

Webshop aankoop met registratie/account:

 • Naam (voorletters, voornaam, achternaam)
 • E-mailadres
 • Adres
 • Telefoonnummer

Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
Je kunt jouw gegevens zelf aanpassen in je online account indien je je hebt geregistreerd.


Fietspaspoort 

Als je bij ons een fiets hebt gekocht ontvangt je een fietspaspoort, waarbij jouw klantgegevens worden verzameld.

Wij verzamelen hiervoor deze persoonsgegevens:

 • Naam (voorletters, voornaam, achternaam)
 • Geslacht
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Fietspaspoortnummer
 • Framenummer
 • Sleutelnummer

Op het mailadres dat gekoppeld is aan je Fietspaspoort ontvang je van ons e-mails voor:

 • Uitnodigingen voor de servicebeurten
 • Een verzoek om een beoordeling van de uitgevoerde servicebeurt te geven (review), 
 • Nieuwsbrieven
 • Informatie over het specifieke product dat je bij ons hebt gekocht, evt. vanwege productaansprakelijkheid.
 • Nieuwsbrieven. Voor de nieuwsbrieven kun je je op elk moment uitschrijven via de link onderaan in de e-mail.

Je kunt je gegevens zelf aanpassen in je online account.

Bekijk hier de voorwaarden van het fietspaspoort.


Aanmelding e-mail nieuwsbrief:

Via de website kun je je aanmelden voor de e-mail nieuwsbrief.
Wij verzamelen hiervoor deze persoonsgegevens:

 • e-mailadres
 • naam

Je kunt je altijd via de link onderin de nieuwsbrief uitschrijven voor deze mailings. Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking weigert. 

 

Doorgifte aan derden

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van DRG, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien DRG failliet gaat, kan zulks betekenen dat jouw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van DRG geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen. 

DRG zal in redelijkheid pogen je van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat DRG jouw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar je erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is. 

DRG zal jouw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met jouw voorafgaande toestemming. 

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat DRG jouw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. DRG zal in redelijkheid pogen je van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is. 

Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de DRG en jou. 

Je rechten

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken. 

Je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan DRG. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je mag eveneens vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot beperking of verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. 

Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. 

Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft je geen redenen op te geven. 

Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen. 

De verwerking van jouw persoonsgegevens omvat geen profiling en je zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen. 

Je kunt jouw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren: 

Dynamo Retail Group
Spaceshuttle 22
3824 ML Amersfoort
verkoop@biketotaal.com
tel: 033-4545945

Indien je meent dat jouw rechten worden geschonden, kun je een klacht indienen bij de toezichthouder: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. 

In geen geval kan DRG aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. 

Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot jouw login en code te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan. 

Toegang door derden

Teneinde jouw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot jouw persoonsgegevens aan onze werknemers. 

Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy. 

Vragen

Mocht je verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, per e-mail naar verkoop@biketotaal.com, per post naar Dynamo Retail Group, Spaceshuttle 22, 3824 ML Amersfoort. 

.